Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy Typu B oraz D w dniu 3 kwietnia uczestniczyli w obchodach Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Wydarzeniu towarzyszyło hasło: „Wspólnie dla autyzmu”. Środowisko osób z niepełnosprawnościami spotkało się przy fontannach na ul. Żeromskiego w Radomiu. Korowód w niebieskich barwach przeszedł przed Urzędem Miejskim. Niesione przez uczestników marszu niebieskie balony zostały wypuszczone w przestrzeń.
Głównym organizatorem wydarzenia było radomskie Stowarzyszenie „KARUZELA.  W muszli koncertowej Parku im. T. Kościuszki odbyło się oficjalne przywitanie uczestników marszu i zaproszonych gości. Głos zabierali:
– prezydent Radomia Radosław Witkowski,
– zastępca prezydenta Marta Michalska-Wilk,
– zastępca prezydenta Katarzyna Kalinowska,
– radna Rady Miejskiej w Radomiu Wioletta Kotkowska,
– radna Rady Miejskiej w Radomiu Magdalena Lasota,
– radny Rady Miejskiej w Radomiu Dawid Ruszczyk
oraz prezes naszego Stowarzyszenia Dagmara Janas
Zaprezentowały się placówki, które wspierają osoby z autyzmem. Odbyły się prezentacje artystyczne, którym towarzyszyło wiele innych atrakcji. Działania miały na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat autyzmu oraz zwrócenie uwagi na potrzebę większej empatii i tolerancji dla odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu.
Zapraszany na fotorelację:
Światowy Dzień Zespołu Downa

Światowy Dzień Zespołu Downa

W dniu 20.03.2024 r Stowarzyszenie „Do Celu” oraz Stowarzyszenie RAZEM zaprosiły mieszkańców Radomia do Kamienicy Deskurów na uroczyste obchody Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa. W programie był quiz wiedzy o Zespole Downa oraz spektakl „Peregrinus – władca serc” – pantomima opowiadająca o narodzinach Maciusia.

„Dla mnie to zawsze wyjątkowy dzień, kiedy celebruję fakt, iż moja rodzina została obdarzona wyjątkową możliwością obcowania z Maciusiem. I choć wychowywanie dziecka z niepełnosprawnością to ogromne wyzwanie, choć w momencie jego narodzin wydawało mi się, że świat się zawalił, to jego dodatkowy chromosom, „chromosom miłości ” przywiódł mnie na takie ścieżki mojego życia, których bym się nie spodziewała, zmobilizował mnie do wzniesienia się na wyżyny intelektualne podczas pisania projektów, wciąż sprawia, że ciągle na nowo wartościuje swoje życie …” mówi Tatiana Kaplińska, mama Maćka.

Zgodnie z tradycją, tego dnia zakładamy dwie różne skarpetki, solidaryzując się tym samym z osobami z zespołem Downa. W ten sposób pokazujemy, jak ważna jest dla nas różnorodność i wsparcie tych osób. Bo kolorowe skarpetki stanowią symbol tolerancji.

Ideą tego dnia jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na osoby z zespołem Downa i ich potrzeby, zwiększenie świadomości oraz promowanie praw osób z zespołem Downa do pełnego uczestniczenia w życiu społecznym.

Zapraszamy na fotorelację:

 

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024, który  finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego Funduszu Solidarnościowego

wartość dofinansowania    –      436 499,72

całkowita wartość zadania –     457 499,72

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zleciło Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,RAZEM” realizację zadania z zakresu wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych.

Stowarzyszenie otrzymało na ten cel dotację w kwocie 436 499,72 zł. Zadanie jest realizowane w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

Projekt „Opieka wytchnieniowa” jest realizowany w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej,  finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Projekt skierowany jest do mieszkańców woj. mazowieckiego posiadających orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci z niepełnosprawnością. Wsparciem zostanie objętych 19 członków rodzin lub opiekunów osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Program jest realizowany w dwóch formach:

1) świadczenia usług opieki wytchnieniowej w  ramach pobytu dziennego:

a) za uprzednią zgodą realizatora Programu, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,

b) za uprzednią zgodą realizatora Programu, w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r. poz. 2240).

2) świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego:

a) za uprzednią zgodą realizatora Programu, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,

b) w prowadzonej przez realizatora Programu placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnościami, o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, z poźn. zm) na podstawie której realizator uzyskał zgodę wojewody, wpisaną do rejestru właściwego wojewody,

c) za uprzednią zgodą realizatora Programu, w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub przez realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipce 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Rezultatem Projektu będzie wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi  poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością będzie dysponować czasem, który przeznaczy na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej służyć będą również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością  w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024., który  finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego Funduszu Solidarnościowego

wartość dofinansowania – 800 000,00

całkowita wartość zadania –  855 900,00

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,RAZEM” realizuje zadanie publiczne pod tytułem „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”. W lutym br. została zawarta umowa, na podstawie której Stowarzyszenie otrzymało dotację w kwocie 800 000,00 zł. Zadanie jest realizowane w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

Projekt „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” jest realizowany w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024,  finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa mazowieckiego.

Program zapewnia usługę asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością, mającą na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Program również ma na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością poprzez umożliwienie  im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Programu adresowany jest do:

a)      dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

b)      osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

  1. wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
  2. wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
  3. wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejsce zamieszkania;
  4. wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Rezultatem Projektu będzie wsparcie 28 osób z niepełnosprawnością w wykonywaniu codziennych czynności oraz pomoc w aktywnym uczestniczeniu w życiu społecznym.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024., który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego Funduszu Solidarnościowego

  • wartość dofinansowania – 589 959,40 zł
  • całkowita wartość zadania – 589 959,40 zł

Gmina Miasta Radomia zleciła Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,RAZEM” realizację zadania publicznego pod tytułem „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”. W dniu 22.02.2024r. została zawarta umowa, na podstawie, której Stowarzyszenie otrzymało na ten cel dotację w kwocie 589 959,40zł. Zadanie będzie realizowane w okresie od 21.02.2024r. do 31.12.2024r.

Projekt „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” jest realizowany w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Gmina Miasta Radomia otrzymała od Wojewody Mazowieckiego na realizację ww. Programu dofinansowanie w wysokości 1 787 464,93 zł na podstawie umowy zawartej w dniu 13.02.2024r.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 skierowany jest do mieszkańców Gminy Miasta Radomia.

Program zapewnia usługę asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością, mającą na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Programu adresowany jest do:

a) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
b) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:
a) wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
b) wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
c) wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejsce zamieszkania;
d) wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Rezultatem Projektu będzie wsparcie uczestników w wykonywaniu codziennych czynności oraz pomoc w aktywnym uczestniczeniu w życiu społecznym.

Wydarzenie Społeczne – Zabawa Karnawałowa

Wydarzenie Społeczne – Zabawa Karnawałowa

W ramach realizacji zadania zorganizowaliśmy w dniach 01.02.2024 – 03.02.2024 Wydarzenie Społeczne – Zabawę Karnawałową dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnościami oraz ich rodziców dla ok. 150 osób. W dniu 01.02.2024 roku w Zabawie Karnawałowej uczestniczyli dzieci oraz uczestnicy (osoby z niepełnosprawnością) dziennych ośrodków wsparcia z Radomia.

W dniu 03.02.2024 roku w Zabawie Karnawałowo – Walentynkowej uczestniczyli rodzice uczestników a sami uczestniczy byli zaopiekowani w ośrodkach wsparcia biorąc udział w tzw. „nocnych seansach filmowych”. Uczestnicy w tym czasie byli pod nadzorem opiekunów i terapeutów.

Do organizacji Wydarzenia konieczny był zakup dekoracji, zorganizowania poczęstunku dla dzieci i dorosłych osób z niepełnosprawnością oraz zorganizowanie oprawy muzycznej. Ponadto, w czasie trwania Wydarzenia Stowarzyszenie „RAZEM” podejmowało działania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom. Na stoisku Stowarzyszenia były rozłożone ulotki i materiały informacyjne dotyczące problemów związanych z różnym rodzajem uzależnień, które mogą dotykać dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Przy stoisku dyżurowali specjaliści, którzy doradzali gdzie szukać pomocy, poradni lub grupy wsparcia.

Uczestnicy Wydarzenia zostali poinformowani przez prowadzącego Zabawę Karnawałową Wojciecha Szymańskiego o finansowaniu zadania przez Gminę Miasta Radomia.

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies oraz potwierdzasz, że zapoznałeś się z naszą "Polityką prywatności" oraz w pełni ją akceptujesz. Więcej informacji o cookies i polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close