Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin osób z niepełnosprawnościami – edycja 2022

Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin osób z niepełnosprawnościami – edycja 2022

Stowarzyszenie RAZEM od 1 czerwca 2022 r. realizuje projekt pn. Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami – edycja 2022. W tym roku wsparciem zostało objętych 28 dorosłych osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 2 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego Stowarzyszenie będzie realizować opiekę wytchnieniową w formie dziennej i całodobowej.

Program „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2022, zwany dalej „Programem”, stanowi kontynuację Programu pn. „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021. Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

Osobista, stała opieka nad dzieckiem lub dorosłą osobą, których niepełnosprawność związana jest z szerokim spektrum problemów zdrowotnych prowadzących do znacznego ograniczenia samodzielności, bardzo często oznacza konieczność wsparcia w prawie każdym elemencie codziennego życia. Członkowie rodzin, opiekunowie muszą podporządkować swój dzienny rozkład zajęć wykonywaniu czynności związanych z opieką i pomocą, co najczęściej oznacza życie w warunkach ciągłego obciążenia psychofizycznego. Wiele osób w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie czy też inne potrzeby oraz całkowicie rezygnuje z indywidualnych aspiracji.

Zaangażowanie w sprawowanie opieki często utrudnia podejmowanie innych zadań niezbędnych dla funkcjonowania rodziny i prowadzenia gospodarstwa domowego. Co więcej, kondycja zdrowotna osób sprawujących codzienną długotrwałą opiekę z czasem ulega pogorszeniu, co przekłada się na mniejszą skuteczność, a tym samym obniżenie komfortu życia osoby niepełnosprawnej oraz samego opiekuna.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Dokumenty rekrutacyjne dla uczestników programu:

Karta zgłoszenia Zalacznik-nr-3-1635497146

Karta pomiaru niezależności Zalacznik-nr-5-1635497153

Dokumenty dla asystentów:

Karta realizacji usług Zalacznik-nr-4-1635497149

Klauzula Rodo Zalacznik-nr-6-1635497156

Wykaz-uslug-1635497116(1)

 

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2022

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2022

Stowarzyszenie RAZEM od 1 czerwca 2022 roku realizuje projekt pn.: Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2022. Dzięki dofinansowaniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego wsparciem zostanie objętych 24 osoby niepełnosprawne w tym 5 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Ten bardzo potrzebny i cieszący się dużą popularnością program polegający na świadczeniu usług asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami jest realizowany drugi rok z rzędu. Niestety w tym roku mogliśmy objąć wsparciem dużo mniejszą liczbę uczestników.

Usługi asystenckie świadczone przez naszą organizację są realizacją programu polityki społecznej państwa w zakresie:

 • poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 • zapewnienia osobom niepełnosprawnym wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb;
 • uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
 • zwiększenia wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w pozaszkolnych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego;
 • wykorzystanie potencjału podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – posiadających statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz faktycznie prowadzących działalność na rzecz tych osób przez okres co najmniej 3 lat przed dniem złożenia oferty, zwanymi dalej „realizatorami Programu”.

Usługi asystencji osobistej w szczególności polegają na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2022, ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Usługi asystencji osobistej są formą wsparcia finansowaną w ramach poprzedniej edycji tego Programu (tj. 2020-2021).

Dokumenty rekrutacyjne dla uczestników programu:

Karta zgłoszenia do programu Zalacznik-nr-3-1635512273

Dokumenty dla asystentów:

Karta realizacji usług

Ewidencja przebiegu pojazdu Zalacznik-nr-5-1635512279

klauzula Rodo

Zakres czynności

 

Oficjalne wyniki I etapu Festiwalu Tacy Sami 2022

Oficjalne wyniki I etapu Festiwalu Tacy Sami 2022

Do finału Festiwalu Tacy Sami 2022 dostały się następujące placówki:

Kategoria taniec

1. Warsztat Terapii Zajęciowej „START” przy Radomskim Stowarzyszeniu Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Radomiu
2. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Stąporkowie
3. Środowiskowy Dom Samopomocy przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” w Radomiu
4. Warsztat Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „KOŁO” w Radomiu
5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opactwie
6. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Piotrkowie Trybunalskim
7. Warsztat Terapii Zajęciowej w Pionkach

Kategoria wokal

1. Środowiskowy Dom Samopomocy przy Fundacji „OSTOJA” w Opocznie
2. Szkoła Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi przy Zespole Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach
3. Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „SZANSA” w Ostrowcu Świętokrzyskim
4. Zespół „Bez Barier” reprezentuje Biuro Poselskie do Parlamentu Europejskiego Zbigniewa Kuźmiuka i Stowarzyszenie „Karuzela” w Radomiu
5. Warsztat Terapii Zajęciowej „NADZIEJA” przy Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym „NADZIEJA” w Radomiu
6. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Innowacji i Edukacji w Radomiu
7. Dom Pomocy Społecznej w Radomiu

Skład jurorski I etapu:

1. Monika Dudek – Prezes Stowarzyszenia „Nowe Perspektywy”- Przewodnicząca jury
2. Jerzy Ciecieląg – Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu- Członek
3. Joanna Kunowska – Założyciel Pierwszego Stowarzyszenia w Radomiu „SZANSA”- Członek
4. Emil Jaskulski – Kierownik Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu- Członek

Do udziału w IV edycji festiwalu zgłosiło się:

 • 10 placówek w kategorii Taniec
 • 15 placówek w kategorii Wokal

Zgodnie z Regulaminem festiwalu komisja konkursowa wyłoniła po 7 placówek z danej kategorii, które zaprezentują się 10 czerwca 2022r. na Rynku Miejskim w Radomiu podczas tegorocznych Radomskich Dni Godności.

Protokół z obrad Jury (kategoria taniec)

Protokół z obrad Jury (kategoria wokal)

Usługi asystencji osobistej dla niepełnosprawnych mieszkańców Radomia

Usługi asystencji osobistej dla niepełnosprawnych mieszkańców Radomia

Stowarzyszenie RAZEM od 15.03.2022 r. do 31.12.2022 r. realizuje projekt pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022” na podstawie umowy z Gminą Radomia. Wsparciem zostanie objętych 15 dorosłych osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym (ponad 70%) i umiarkowanym, które wymagają pomocy w codziennym funkcjonowaniu.

To już trzeci rok, w którym dzięki uzyskanym środkom z Gminy Radom realizujemy usługi asystenckie. Usługi asystenta osobistego są bardzo potrzebne osobom z niepełnosprawnościami. Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Tak więc nadrzędnym celem usług asystencji osobistej jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku.

Osoby zainteresowane objęciem usługą asystencji osobistej oraz zatrudnieniem jako asystent osobisty mogą zgłaszać się osobiście w siedzibie Stowarzyszenia, przy ul. Sobótki 5 lub zasięgnąć informacji pod nr tel. 48 3603502.

Osoby zainteresowane zatrudnieniem jako asystent osobisty muszą spełnić co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • posiadać dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 • posiadać co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
 • być osobą wskazaną przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego oraz nie być członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej, (pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej).

 

Dokumenty rekrutacyjne dla uczestników programu:

Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Dokumenty dla asystentów:

Karta realizacji usług asystenckich w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Ewidencja przebiegu pojazdu

Zakres czynności

 

 

Pomoc uchodźcom ukraińskim

Pomoc uchodźcom ukraińskim

Nasze Stowarzyszenie bardzo aktywnie zaangażowało się w organizowanie pomocy dla uchodźców ukraińskich. We współpracy z Gminą Miasta Radom prowadzi zbiórki potrzebnych rzeczy oraz pomaga w organizowaniu innej doraźnej pomocy, np. konsultacje medyczne, konsultacje prawne, wsparcie psychologiczno – terapeutyczne.

Zbiórka i pomoc rodzinom z Ukrainy cały czas trwa. Mieszkańcy Radomia i okolic, wolontariusze, którzy przychodzą do Kamienicy Deskurów, pracownicy Centrum Organizacji Pozarządowych i Urzędu Miejskiego wszyscy Ci, którzy codziennie pomagają, stają na wysokości zadania.

Każda rodzina ukraińska, która tu przychodzi natychmiast jest obsługiwana i dostaje pomoc. Pomagamy nie tylko tym którzy, są już, tu na miejscu, ale też mieszkańcom Ukrainy, którym nie udało się uciec, mężczyznom którzy walczą o swój kraj. Z tego miejsca chcemy podziękować wszystkim tym, którzy pomagają nam w tym przedsięwzięciu, naszym podopiecznym ŚDS-u i pracownikom, a przede wszystkim, naszym przyjaciołom Stowarzyszenia:

Sandra Skrzypczak BezAle , Edyta Kargulewicz Stowarzyszenie Kajakarzy Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Marek Zaborski, Wojciech Chrzanowski firma TEXAR, Cezary Brymora firma Brymorex, Monika Gomuła firma Guga, Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielisze, Paweł Tuzinek, dziękujemy naszym pracownikom i wolontariuszom.

Dziękujemy za okazałą pomoc!

https://www.cozadzien.pl/radom/pomoc-uchodzcom-z-ukrainy-jak-pomoc-gdzie-sie-zglosic/80355

Zapraszamy na fotorelację.

 

Integracyjny bal karnawałowy w Kamienicy Deskurów

Integracyjny bal karnawałowy w Kamienicy Deskurów

W piątek, 11 lutego 2022 r. w Kamienicy Deskurów odbył się miał miejsce niezwykły bal karnawałowy dedykowany środowisku osób z niepełnosprawnościami. Organizatorem wydarzenia było nasze Stowarzyszenie. Pracownicy i nasi podopieczni wspólnie przygotowali magiczny wystrój, stroje oraz gry i zabawy. Zabawie nie było końca, wszyscy bawili się wyśmienicie.

Tego samego dnia do południa odbył się bal dla dzieci. Po południu w kamienicy spotkali się dorośli podopieczni Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście, dla których Restauracja Różany Gościniec prowadzona przez nasze Stowarzyszenie przygotowała przepyszny poczęstunek. Naszym podopiecznym przygrywała najprawdziwsza orkiestra.

Współorganizatorem imprezy było Stowarzyszenie Kajakarzy na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Radomiu.

Dziękujemy wszystkim za pomoc w przygotowaniu Balu, który sprawił że nasi podopieczni byli w tym dniu szczęścili i radośni.

Zapraszamy na fotorelację:

https://echodnia.eu/radomskie/wielki-bal-karnawlowy-osob-z-niepelnosprawnosciami-w-kamienicy-deskurow-w-radomiu-zorganizowalo-stowarzyszenie-razem-zobacz/ar/c1-16044759

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies oraz potwierdzasz, że zapoznałeś się z naszą "Polityką prywatności" oraz w pełni ją akceptujesz. Więcej informacji o cookies i polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close