Program „Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024, który  finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego Funduszu Solidarnościowego

wartość dofinansowania    –      436 499,72

całkowita wartość zadania –     457 499,72

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zleciło Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,RAZEM” realizację zadania z zakresu wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych.

Stowarzyszenie otrzymało na ten cel dotację w kwocie 436 499,72 zł. Zadanie jest realizowane w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

Projekt „Opieka wytchnieniowa” jest realizowany w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej,  finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Projekt skierowany jest do mieszkańców woj. mazowieckiego posiadających orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci z niepełnosprawnością. Wsparciem zostanie objętych 19 członków rodzin lub opiekunów osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Program jest realizowany w dwóch formach:

1) świadczenia usług opieki wytchnieniowej w  ramach pobytu dziennego:

a) za uprzednią zgodą realizatora Programu, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,

b) za uprzednią zgodą realizatora Programu, w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r. poz. 2240).

2) świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego:

a) za uprzednią zgodą realizatora Programu, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,

b) w prowadzonej przez realizatora Programu placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnościami, o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, z poźn. zm) na podstawie której realizator uzyskał zgodę wojewody, wpisaną do rejestru właściwego wojewody,

c) za uprzednią zgodą realizatora Programu, w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub przez realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipce 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Rezultatem Projektu będzie wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi  poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością będzie dysponować czasem, który przeznaczy na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej służyć będą również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością  w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies oraz potwierdzasz, że zapoznałeś się z naszą "Polityką prywatności" oraz w pełni ją akceptujesz. Więcej informacji o cookies i polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close