Statut Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM”

Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM”, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

§2

 1. Teren działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedziba jego władz jest miasto Radom.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza obszarem Rzeczpospolitej Polskiej w za-kresie niezbędnym do realizacji celów statutowych.

§3

 1. Stowarzyszenie działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku z później-szymi zmianami „Prawo o stowarzyszeniach” oraz niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
 3. Stowarzyszenia posiada osobowość prawną.
 4. Stowarzyszenie może podejmować działalność gospodarczą, z tym, że zyski z działalności gospodarczej przeznaczane są na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 5. Stowarzyszenie może działać jako organizacja pożytku publicznego zgodnie z przepisami ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§4

 1. Działalność statutowa Stowarzyszenia może być prowadzona zarówno jako działalność nie-odpłatna, jak i jako działalność odpłatna pożytku publicznego.
 2. Zarząd Stowarzyszenia określa przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej.
 3. Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań nale-żących do celów statutowych organizacji.
 4. Stowarzyszenie jest organizacją non-profit.

§5

Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych i międzynarodowych organizacji i związków sportowych o tym samym lub podobnym profilu działania.

§6

 1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 3. Pracownikami zatrudnionymi przez Stowarzyszenie, do prowadzenia określonych zadań, mogą być również członkowie Stowarzyszenia.
 4. Wynagrodzenia kadry zarządzającej nie mogą przekraczać wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolon-tariacie (3-krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni).

§7

Stowarzyszenie używa pieczęci i odznak organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia, sposoby ich realizacji i formy działania

§8

 1. Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych zarówno dzieci, młodzieży i dorosłych oraz ich rodzin, a także działalność w zakresie ekonomii społecznej oraz działalność na rzecz integracji i reintegracji społecznej oraz zawodowej w zakresie od-budowy i podtrzymania umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnie-nia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu (reintegracja społeczna) lub odbudowa i potrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy (re-integracja zawodowa) oraz działalność społecznie użyteczna w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Działalność Stowarzyszenia ma w szczególności na celu:
  1. organizowanie i prowadzenie działalności: rehabilitacyjnej, terapeutycznej, leczniczej i edukacyjnej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
  2. stwarzanie osobom niepełnosprawnym możliwości rozwoju;
  3. organizowanie i prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej dla osób niepełnosprawnych;
  4. wszechstronne działanie i wpieranie rozwoju oraz funkcjonowania społecznego dzieci i dorosłych z różnymi dysfunkcjami: organizowanie pomocy lekarskiej, prawnej i huma-nitarnej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
  5. organizowanie i prowadzenie pracy oświatowej, kulturalnej i społecznej w środowisku osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
  6. organizowanie i prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnospraw-nych;
  7. współpracę i kontakty z organizacjami oświatowo-wychowawczymi oraz szkołami w ce-lu kształtowania właściwych postaw u dzieci i młodzieży względem osób z dysfunkcjami;
  8. zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenie warunków dla ich działalności;
  9. edukację i wychowanie;
  10. pracę na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego;
  11. pomoc społeczną;
  12. pomoc psychologiczną i pedagogiczną;
  13. działalność charytatywną;
  14. integrację środowiska seniorów;
  15. integrację europejską i współpracę międzynarodową;
  16. działalność związaną ze sportem;
  17. działalność związaną z promocją i ochroną zdrowia ludzkiego;
  18. działalność w zakresie zapobiegania patologiom społecznym, agresji i przemocy wśród wszystkich członków rodzin w środowisku społecznym, szkolnym i rodzinnym;
  19. doradztwo rodzinne;
  20. promocję zatrudnienia, aktywizację zawodową;
  21. wsparcie finansowe imprez, programów i wydarzeń z zakresu, kultury, sztuki, folkloru, tradycji i kultury regionu, służących lokalnej społeczności;
  22. prowadzenie programów stypendialnych dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza szczególnie uzdolnionych;
  23. prowadzenie programów dotacyjnych dla grup młodzieżowych i innych organizacji rea-lizujących zadania w sferze kulturalnej i społecznej;
  24. finansowanie szkoleń wolontariuszy, organizacji pozarządowych, których cele i progra-my są zbieżne z celami Stowarzyszenia;
  25. wspieranie finansowe instytucji i organizacji edukacyjnych oraz nowatorskich progra-mów edukacyjnych i nowych form kształcenia w regionie;
  26. wspieranie finansowe programów pomocy osobom bezdomnym, dzieciom z rodzin wie-lodzietnych, zagrożonych marginalizacją, osobom samotnie wychowującym dzieci;
  27. wspieranie rozwoju i działalności świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci
   i młodzieży zagrożonych alkoholizmem i narkomanią;
  28. wspieranie finansowe programów rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;
  29. wspieranie szkoleń dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych;
  30. inicjowanie współpracy pomiędzy organizacjami, środowiskami i osobami fizycznymi na rzecz realizacji celów zgodnie z celami Stowarzyszenia;
  31. wspieranie i promowanie ekonomii społecznej.

§9

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. wspieranie wszechstronnego rozwoju niepełnosprawnych dzieci i młodzieży przez np. wyrównywanie szans edukacyjnych;
  2. współdziałanie z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami politycz-nymi
   i społecznymi, instytucjami oraz osobami prywatnymi, tak w kraju, jak i zagranicą;
  3. inicjowanie i popieranie twórczości artystycznej;
  4. organizowanie imprez artystycznych, festiwali, przeglądów, wernisaży, warsztatów, se-minariów oraz prowadzenie własnego centrum poszukiwań artystyczno – kulturowych;
  5. organizowanie i realizację kolonii i obozy dla dzieci i młodzieży;
  6. inicjowanie i prowadzenie działalności wydawniczej i dokumentacyjnej;
  7. wspieranie działalność innych osób prawnych lub fizycznych, która jest zbieżna z cela-mi Stowarzyszenia;
  8. badanie problemów i potrzeb lokalnych we współpracy z wieloma partnerami: władzami lokalnymi, biznesem, organizacjami przedsiębiorców, ekspertami, działaczami lokalny-mi;
  9. zaspokajanie bieżących oraz przyszłych potrzeb społeczności lokalnej i w tym celu nie-ustannie tworząc i powiększając swój kapitał żelazny (wieczysty);
  10. zakładanie i prowadzenie niepublicznych placówek oświatowo – wychowawczych i al-ternatywnych form edukacji, w tym żłobków, przedszkoli i szkół;
  11. rozwój i wspieranie różnych metod terapii i rehabilitacji poprzez zakładanie i prowadze-nie placówek i ośrodków specjalistycznej pomocy: klubów młodzieżowych, ośrodków i placówek wsparcia dziennego, spółdzielni socjalnych, specjalistycznych bibliotek;
  12. promocję, realizację i rozpowszechnianie innowacyjnych programów i pomocy eduka-cyjno – wychowawczych;
  13. organizowanie sympozjów, kongresów, konferencji, zjazdów naukowych, wykładów, spotkań, warsztatów oraz kursów szkoleniowych dla wszystkich osób zainteresowanych pomocą w realizacji celów statutowych;
  14. organizowanie warsztatów twórczych dla niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i doro-słych, szczególnie zajęć plastycznych, muzycznych, teatralnych oraz filmowych;
  15. inną działalność edukacyjną i oświatową;
  16. przeciwdziałanie patologiom społecznym;
  17. podejmowanie działań zmniejszających nierówności społeczne i marginalizację społecz-ną, szczególnie wśród osób niepełnosprawnych oraz osób z terenów wiejskich i narażo-nych na wykluczenia społeczne;
  18. wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży uzdolnionej, szczególnie z terenów wiejskich oraz rodzin najuboższych;
  19. przyczynianie się do poprawy jakości życia osób starszych, rozbudzanie ich zaintereso-wań, wspieranie działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej;
  20. integrację środowiska seniorów;
  21. łączenie pokoleń;
  22. promocję i organizację wolontariatu;
  23. organizację lub pomoc w akcjach charytatywnych na cele społeczne;
  24. propagowanie i organizowanie wymiany międzynarodowej, międzykulturowej w szcze-gólności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji promujących ideę inte-gracji europejskiej;
  25. rozwijanie kontaktów i współpracy międzynarodowej z organizacjami pozarządowymi;
  26. organizowanie konferencji, sympozjów, zawodów i imprez sportowych, obozów języ-kowych, imprez kulturalnych dla osób z kraju i zagranicy;
  27. prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia;
  28. szeroko pojętą profilaktykę, leczenie, rehabilitację;
  29. prowadzenie poradni rodzinnej, punktów konsultacyjnych, świetlicy socjoterapeutycz-nej;
  30. organizację wypoczynku niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz ich rodzin przez organizację wycieczek, obozów, kolonii i innych alternatywnych form wypoczynku;
  31. organizowanie i wspomaganie dziecięcych i młodzieżowych zespołów artystycznych;
  32. udział zespołów w artystycznych przeglądach, konkursach i festiwalach;
  33. rozwijanie i kształtowanie poprzez pracę samodzielności i umiejętności współżycia w grupie rówieśniczej;
  34. wspieranie i realizowanie wśród dzieci i młodzieży działań profilaktycznych w zakresie uzależnień i dysfunkcji społecznych (alkoholizm, narkomania, nikotynizm, niedostoso-wanie społeczne itd.);
  35. inicjowanie i organizowanie wspólnego spędzania czasu niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, całych rodzin przez organizowanie np. imprez kulturalnych, festynów ro-dzinnych, festiwali, przeglądów i plebiscytów;
  36. pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej;
  37. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kul-turalną, rekreacyjną i towarzyską;
  38. działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo członków Stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe;
  39. prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej;
  40. organizację kampanii informacyjnych na temat ekonomii społecznej;
  41. wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia.
 2. Dla realizacji powyższych celów Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w formie odpłatnej i nieodpłatnej, której przedmiotem przy uwzględnianiu kodów i opisów zgodnych z PKD jest:94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
  1. działalność odpłatna:
   58.11.Z Wydawanie książek
   58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
   58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
   79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
   82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
   85.59.B Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
   85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
   86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nieklasyfiko-wana
   88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
   niepełnosprawnych
   88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nieklasyfikowana
   94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfiko-wana
  2. działalność nieodpłatna
   58.11.Z Wydawanie książek
   58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
   58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
   79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
   82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
   85.10.Z Wychowanie przedszkolne
   85.59.B Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
   85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
   86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nieklasyfiko-wana
   88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
   niepełnosprawnych
   88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
   88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nieklasyfikowana
   94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfiko-wana

 3. Cały uzyskany dochód Stowarzyszenia przeznaczany jest na działalność, o której mowa w §8 i §9 niniejszego statutu, w szczególności na integrację, reintegrację społeczną i zawodową oraz działalność pożytku publicznego i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
 4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jego celu, zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego statutu.
 5. Przedmiot działalności gospodarczej Stowarzyszenia obejmuje wg klasyfikacji PKD:
  56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
  56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
  56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów
  81.10.Z – Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
  81.21.Z – Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
  81.22.Z – Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
  81.29.Z – Pozostałe sprzątanie
  85.10.Z – Wychowanie przedszkolne
  88.91.Z – Opieka dzienna nad dziećmi
  93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
  96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
  96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
 6. Działalność gospodarcza będzie prowadzona przez wyodrębnione jednostki organizacyjne bądź bezpośrednio przez samo Stowarzyszenie.
 7. Działalnością gospodarczą prowadzoną w wyodrębnionych jednostkach organizacyjnych kieruje Zarząd lub kierownik jednostki wyznaczony przez Zarząd.
 8. Pozostałych pracowników jednostki prowadzącej działalność gospodarczą zatrudnia Zarząd lub kierownik zgodnie z udzielonymi mu przez Zarząd pełnomocnictwami, jeżeli został wyznaczony.
 9. Zatrudniając pracowników jednostki Zarząd lub kierownik w pierwszej kolejności bierze pod uwagę osoby wymagające aktywizacji społecznej, zawodowej, osoby zagrożone wyklucze-niem społecznym i osoby z niepełnosprawnościami.
 10. Pracownicy jednostki mają prawo do uczestnictwa w zarządzaniu jednostką na zasadach partycypacji pracowników.
 11. Dochód z działalności gospodarczej, pomniejszony o podatek dochodowy stanowi zysk na realizację celów statutowych Stowarzyszenia, który Stowarzyszenie przeznacza na wzmocnienie potencjału Stowarzyszenia jako kapitał niepodzielny oraz na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej i nie może on zostać podzielony pomiędzy członków, członków organów bądź jego pracowników.

§10

 1. Do realizacji swoich zadań Stowarzyszenie może powoływać placówki własne, tworzone w oparciu o przepisy obowiązujących aktów prawnych.
 2. Placówkom, o których mowa w pkt 1 mogą być nadawane nazwy własne.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§12

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, zainteresowana współ-działaniem w osiąganiu celów Stowarzyszenia.
 2. Członkami zwyczajnymi są uczestnicy zebrania założycielskiego, którzy podpisali listę zało-życieli Stowarzyszenia.
 3. Przyjęcie innych osób w poczet członków zwyczajnych następuje w formie uchwały Zarządu.

§13

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być obywatel polski zasłużony w dziedzinie działalności stanowiącej przedmiot i cel działalności Stowarzyszenia.
 2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zgroma-dzenia Członków, podjętej na wniosek Zarządu.
 3. Członkom honorowym przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych, są natomiast zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§14

 1. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, w tym przed-siębiorcy, organizacje społeczne, jednostki samorządu terytorialnego lub inne instytucje zain-teresowane działalnością Stowarzyszenia i wspierające finansowo jego statutową działalność.
 2. O przyjęciu członka wspierającego decyduje Zarząd w formie uchwały.
 3. Członkowie wspierający biorą udział w pracach Stowarzyszenia przez swych upełnomocnio-nych przedstawicieli.

§15

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. czynnego i biernego udziału w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z pomocy Stowarzyszenia przy realizacji jego statutowych zadań,
 3. zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia.

§16

Członkowie zwyczajni są obowiązani do:

 1. aktywnego udziału w realizacji celów i zadań Stowarzyszenia,
 2. przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. dbania o dobre imię Stowarzyszenia i propagowania jego działalności,
 4. regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Członków.

§17

 1. Członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;
  2. wykluczenia przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu, w przypadku łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia;
  3. wykluczenia przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu, w przypadku uporczywego rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia;
  4. wykluczenia przez Walne Zgromadzenie Członków na pisemny wniosek członków Sto-warzyszenia z ww. powodów;
  5. zgonu, utraty praw publicznych lub ubezwłasnowolnienia.
 2. Członek wspierający traci członkostwo w Stowarzyszeniu na skutek:
  1. zgłoszonego na piśmie wystąpienia ze Stowarzyszenia;
  2. jego upadłości, likwidacji lub zaprzestania działalności;
  3. wykluczenia przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu, w przypadku nie wywiązywania się z deklarowanej formy wspierania finansowego Stowarzyszenia.
 3. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Człon-ków jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 18

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
 3. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji z powodu ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.
  W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§19

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§20

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Może ono być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi,
  2. z głosem doradczym – przedstawiciele członków wspierających oraz zaproszone osoby.
 3. O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia oraz o proponowanym porządku obrad Zarząd lub inny organ zwołujący Zebranie zawiadamia członków przynajmniej na tydzień przed jego terminem.
 4. Jeśli Walne Zgromadzenie Członków zostało zwołane prawidłowo, ale nie uczestniczy w nim co najmniej 50% uprawnionych, Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie i wyznacza kolejne na ten sam dzień za 15 minut od zamknięcia Walnego Zgromadzenia Członków. Tak zwołane Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania wszelkich uchwał jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 15% uprawnionych do głosowania.

§21

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd zwołuje raz na rok jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo – wyborcze.

§22

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

 1. uchwalanie kierunków i planów działalności Stowarzyszenia,
 2. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. przyjmowanie informacji Zarządu na temat bieżącej działalności Stowarzyszenia,
 4. rozpatrywanie i przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie im absolutorium po upływie ich kadencji,
 5. uchwalanie wysokości składek członkowskich dla członków zwyczajnych i minimal-nych składek dla członków wspierających z tym, że wysokość składek członkowskich w roku 2004 ustalają założyciele stowarzyszenia,
 6. uchwalanie zmian statutu,
 7. podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Re-wizyjną lub poszczególnych członków Stowarzyszenia,
 8. przyznawanie honorowego członkostwa,
 9. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
 10. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji.

§23

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest w terminie miesiąca od zgło-szenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§24

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, z za-strzeżeniem §24 pkt 4. Głosowanie jest jawne.
 2. Walne Zgromadzenie Członków może zdecydować zwykłą większością głosów w tajnym głosowaniu w każdej sprawie.

§25

 1. Zarząd jest organem władzy Stowarzyszenia i kieruje jego bieżącą działalnością oraz repre-zentuje je w stosunkach zewnętrznych.
 2. Zarząd składa się z trzech do pięciu osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, przy czym pierwszy Zarząd wybierany jest przez Założycieli na pierwszym zebraniu.
 3. Zarząd wybiera spośród swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.
 4. Do podpisywania w imieniu Stowarzyszenia pism i dokumentów powodujących powstanie zobowiązań finansowych oraz do reprezentowania Stowarzyszenia we wszystkich sprawach upoważniony jest Prezes.
 5. Członkowie Zarządu, w przypadku dobrej kondycji finansowej Stowarzyszenia, mogą otrzy-mywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
 6. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzy-szenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej, wskazany w uchwale tego organu lub peł-nomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków.

§26

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków,
 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 4. opracowywanie i uchwalanie programów i planów działalności oraz preliminarza kosztów Stowarzyszenia,
 5. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia,
 6. opracowywanie okresowych sprawozdań z merytorycznej i finansowej działalności Stowarzyszenia,
 7. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członków zwykłych i wspierających,
 8. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Członków wniosków o przyjęcie członków honorowych,
 9. czuwanie nad prawidłowym i sprawnym funkcjonowaniem Stowarzyszenia,
 10. podejmowanie uchwał w sprawach nie należących do właściwości innych władz Stowa-rzyszenia,
 11. prowadzenie listy członków Stowarzyszenia,
 12. rozpatrywanie wniosków o ustanie członkostwa,
 13. powoływanie placówek prowadzących przez Stowarzyszenie oraz nadawanie im statutów określających ich status prawny i organizacyjny oraz określenie zakresu obowiąz-ków, kompetencji i odpowiedzialności osób kierujących placówkami Stowarzyszenia,
 14. podejmowanie uchwał we wszelkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów,
 15. zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności finansowej Stowarzyszenia,
 16. Zarząd może powołać Biuro Zarządu Stowarzyszenia i jego dyrektora.

§27

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
 2. W posiedzeniach Zarządu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciel Komisji Rewizyjnej.
 3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

§28

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej niezwłocznie po ich wyborze wybierają spośród siebie Prze-wodniczącego oraz Sekretarza Komisji.
 4. skreślony
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia.
 6. Komisja Rewizyjna w zakresie wykonywanej kontroli wewnętrznej nie podlega Zarządowi.
 7. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  2. nie mogą być także skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 8. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma pra-wo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym na zapro-szenie stosownego organu.
 9. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co naj-mniej 1/2 członków. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos prowadzącego zebranie.

§29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie przynajmniej raz na kwartał, całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
 2. występowanie do Zarządu i członków z wnioskami z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,
 3. występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
 4. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd Stowarzyszenia z jego Statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia,
 5. opracowywanie i uchwalanie regulaminu działania Komisji Rewizyjnej.

§30

Członek zarządu i Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu tych władz, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§31

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości, fundusze i prawa.
 2. Dochody Stowarzyszenia pochodzą z:
  1. darowizn, spadków i składek członkowskich,
  2. przekazanego przez osoby fizyczne części podatku dochodowego gdy Stowarzyszenie uzyska statut organizacji pożytku publicznego,
  3. subwencji i dotacji osób prawnych,
  4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  5. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
  6. dochodów z oprocentowanych lokat bankowych,
  7. dywidend z udziałów i akcji oraz dochodów z innych papierów wartościowych,
  8. dochody z działalności gospodarczej,
  9. z umów sponsorskich.
 3. W stosunku do członków i pracowników Stowarzyszenia oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami „bliskimi” zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia,
  2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na prefe-rencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
  4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§32

 1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd w formie uchwały.
 2. Przygotowane przez Zarząd coroczne sprawozdania z działalności finansowej Stowarzysze-nia podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Członków.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 33

Zmiana niniejszego statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej więk-szością 2/3 głosów oddanych, przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem §24 pkt 4.

§ 34

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większo-ścią 2/3 głosów oddanych przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem §24 pkt 4.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi jednocześnie przeznaczenie majątku Stowa-rzyszenia i powoła komisję likwidacyjną.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§35

  Skreślony.

  Skontaktuj się z nami!

  Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies oraz potwierdzasz, że zapoznałeś się z naszą "Polityką prywatności" oraz w pełni ją akceptujesz. Więcej informacji o cookies i polityka prywatności

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close