Terapia pedagogiczna

Czym jest terapia pedagogiczna?

Terapia pedagogiczna to proces długotrwałych oddziaływań, szereg całościowych działań o charakterze pedagogicznym, nastawionych na pomoc dziecku, niwelowanie trudności, przyczyn i objawów mogących wywołać w późniejszym okresie niepowodzenia szkolne. Właściwie prowadzony proces terapeutyczny nastawiony jest również na eliminowanie ujemnych konsekwencji, podwyższanie samooceny i motywacji do dalszego działania. Terapia ta dąży do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych.

Ponieważ często przyczyny będące podłożem wspomnianych trudności mają rozległy charakter terapia pedagogiczna skupia się na usprawnianiu zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych u dziecka. Po uprzednio wnikliwej analizie indywidualnych potrzeb dziecka określane są właściwe kierunki pracy.

Zadania terapii pedagogicznej

  • Terapia pedagogiczna ma doprowadzić do wytworzenia w dziecku świadomości jego mocnych stron, eliminowanie słabych, hamujących czy utrudniających procesy uczenia się
  • Zadaniem terapii jest kompensowanie braków w zakresie poszczególnych funkcji w oparciu o mocne strony dziecka, umożliwienie mu wszechstronnego rozwoju
  • Terapia pedagogiczna ma za zadanie nauczenie poprawnego czytania i pisania, a równocześnie zapobieganie powstawaniu zaburzeń emocjonalnych, ewentualne ich niwelowanie oraz wypracowanie właściwej motywacji do nauki.

Nad czym najczęściej pracujemy?:

Wśród najczęściej spotykanych rodzajów trudności wyróżnia się:

  • Opóźnienia i zaburzenia percepcji wzrokowej- problem ten polega na braku zsynchronizowania ogólnego rozwoju psychofizycznego dziecka z rozwojem analizy i syntezy abstrakcyjnych kształtów graficznych
  • Opóźnienia i zaburzenia percepcji słuchowej- polegają na zakłóceniach procesu różnicowania dźwięków, analizy i syntezy w części korowej analizatora słuchowego
  • Zaburzenia procesu lateralizacji-problem dotyczy prawidłowego spostrzegania:wymiarów, różnicowania stron prawa-lewa
  • Deficyt pamięciowy-dotyczy problemów z zapamiętywaniem faktów, przechowywaniem danych i ich odtwarzaniem
  • Deficyt uwagi powiązany z nadmierną ruchliwością- charakteryzuje się obniżona w stosunku do wieku dziecka zdolnością do koncentracji i utrzymania uwagi na czynnościach, które wykonuje oraz wzmożoną aktywnością ruchową
  • Opóźnienia i zaburzenia mowy- to problem w wyrażaniu własnych myśli i słów spowodowane trudnościami artykulacyjnymi lub kłopotem z przypomnieniem sobie słów pozwalających wyrazić dana myśl