Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

Administratorem Pana/Pani danych osobowych oraz danych osobowych Waszego dziecka jest Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” z siedzibą w Radomiu 26-600, ul. Sobótki 5, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony Twoich danych osobowych i realizacji Twoich praw poprzez (do wyboru):

a. e -mail: stowarzyszenie@razem.radom.pl
b. telefonicznie: +48 360-35-02 lub 608-487-188
c. pisemnie na adres siedziby Administratora Danych, wskazany powyżej.

Jako Administrator danych informuję, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016:

 1. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w zakresie niezbędnym do realizowania zadań zgodnie z prawem. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dzieci i ich rodziców jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560), ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane na żądanie organom państwowym;
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okresy, o których mowa w poszczególnych ustawach regulujących zakres prac Administratora,
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia[i] lub ograniczenia[ii] przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania[iii];
  • przenoszenia danych[iv],
  • cofnięcia zgody[v]
 7.  osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO[vi].
 8.  Administrator gromadzi jedynie dane osobowe podane dobrowolnie. Nikt nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością realizacji zadań prowadzonych przez Administratora.
 9. dane osoby, której dane dotyczą nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

[i] prawo do usunięcia danych osobowych musi mieć podstawę prawną.
[ii] prawo do ograniczenia przetwarzania osoba, której dane dotyczą może żądać, aby Administrator ograniczył przetwarzanie jej danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z tą osobą działań, jeżeli jej zdaniem Administrator ma nieprawidłowe dane osobowe lub przetwarzam je bezpodstawnie.
[iii] prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: osoba, które dane dotyczą ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a także, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Osoba, której dane dotyczą powinna wtedy wskazać swoją szczególną sytuację, która jej zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez Administratora przetwarzania objętego sprzeciwem. Administrator zaprzestaniemy przetwarzać dane w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania danych są nadrzędne wobec praw osoby, której te dane dotyczą lub też że jej dane są niezbędne Administratorowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
[iv] prawo do przenoszenia danych: osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi na podstawie zgody lub na prawnie uzasadnione wezwanie Administratora
[v] prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych: w każdej chwili osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarza Administrator na podstawie zgody tej osoby. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
[vi] prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: jeżeli osoba, której dane dotyczą uważa, że Administrator przetwarza jej dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

Załącznik nr 1 do Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych  w Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” wersja 01 z dnia 25.05.2018 r.


Pliki Cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” z siedzibą w Radomiu 26-600 ul. Sobótki 5.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies oraz potwierdzasz, że zapoznałeś się z naszą "Polityką prywatności" oraz w pełni ją akceptujesz. Więcej informacji o cookies i polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close