Logopeda

„Mów dziecku, że jest dobre i potrafi” (Janusz Korczak)

Dziecko poznaje świat za pomocą języka. To język kształtuje ważne umiejętności nadawania, odbierania i rozumienia komunikatu słownego. Mowa jest więc dla każdego dziecka niezwykle istotną płaszczyzną jego funkcjonowania, ponieważ dzięki niej poznaje otaczającą rzeczywistość, wyraża siebie, osiąga cele, inicjuje relacje międzyludzkie. Logopeda pomaga w tym małemu dziecku zajmując się budowaniem języka i kształtowaniem sposobów jego użycia poprzez usprawnianie komunikacji, eliminowanie wad i zaburzeń artykulacyjnych. Proces kształtowania się mowy u każdego dziecka uruchamia się w ośrodkach anatomicznych mózgu – korze mózgowej, nerwach czaszkowych, ukł. pozapiramidowym oraz móżdżku- i trwa kilka lat, aż do 6 roku życia.

Czynność mówienia obejmuje budowę i motorykę narządów artykulacyjnych (sprawność języka, warg, podniebienia i żuchwy), sprawność aparatu oddechowego i fonacyjnego, stan percepcji słuchowej (słuchu fizycznego, fonematycznego, pamięci słuchowej) oraz sprawność ośrodkowego układu nerwowego.

Etapy rozwoju mowy

Rozwój mowy przebiega w 4 najważniejszych etapach.
  • Pierwszym z nich jest okres melodii od narodzin do pierwszego roku życia- to czas krzyku, głużenia i gaworzenia-wyrażający się swoistymi formami językowymi: ba, da, ma, z których już w następnym etapie młody człowiek buduje swoje pierwsze ważne słowa.
  • Drugim okresem jest tzw. okres wyrazu trwający od 1 do końca 2 roku życia. W tym czasie pojawiają się pierwsze słowa (mama, tata, baba, dada). Dziecko wymawia wszystkie samogłoski (oprócz ę, ą) oraz spółgłoski p, b, m, t, d, n, k, ś.
  • Trzeci okres- zdania trwa od 2 do końca 3 roku życia. W tym okresie mowa ulega dalszemu doskonaleniu. Dziecko wypowiada proste zdania. Wymawia samogłoski ą, ę oraz większość spółgłosek.
  • Ostatni-czwarty -okres swoistej mowy dziecięcej trwa od 3 do 6 roku życia. Dziecko zaczyna odróżniać głoski s, z, c, dz od ś, ź, ć, dź.

W 7 roku życia powinno opanować prawidłową wymowę wszystkich głosek i technikę mówienia. Należy pamiętać, że każdy człowiek rozwija się we własnym, indywidualnym tempie i dopuszczalne są niewielkie przesunięcia, opóźnienia w osiąganiu poszczególnych etapów rozwoju mowy. Ważne, by nie przekraczały one 6 miesięcy. Im szybciej rodzic zauważy wszelkie nieprawidłowości w mowie swojego maluszka tym krócej będzie trwała ich korekta. Zajęcia logopedyczne przychodzą tu z pomocą. Składają się na nie oprócz diagnozy i terapii zaburzeń mowy, także działania usprawniające motorykę narządów mowy, poprawiające jakość pracy funkcji oddechowych i fonacyjnych, rozbudowujące zasób słownictwa czynnego i biernego, czy też działania polegające na wypracowaniu alternatywnych zachowań komunikacyjnych. Zadaniem logopedy jest więc dążenie do optymalnego i efektywnego porozumiewania się dziecka w różnych sytuacjach społecznych.

Dla dzieci z potrzebą Wczesnego Wspomagania Rozwoju logopeda tworzy Indywidualny Program Logopedyczny będący realizacją zaleceń wynikających z opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Podejmuje działania w zakresie wczesnego wspomagania, usprawniania lub nabywania komunikacji, podnoszenia kompetencji i zachowań komunikacyjno- językowych. Doskonali percepcję słuchową dziecka, usprawnia kompetencję fonetyczną i semantyczną języka, pamięć, spostrzegawczość a także koncentrację. Logopeda organizuje kompleksową, życzliwą i profesjonalną pomoc edukacyjną dostosowaną do możliwości psychofizycznych dziecka, bazując na jego zainteresowaniach i mocnych stronach. Buduje relację terapeutyczną opartą na cierpliwości, szacunku i serdeczności wobec dziecka.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies oraz potwierdzasz, że zapoznałeś się z naszą "Polityką prywatności" oraz w pełni ją akceptujesz. Więcej informacji o cookies i polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close