Regulamin

I MAZOWIECKI FESTIWAL
TWÓRCZOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

„TACY SAMI”

REGULAMIN KONKURSU

UCZESTNICY I ORGANIZATORZY FESTIWALU

Uczestnikami Festiwalu są:
– zespoły taneczne składające się z osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Organizatorami Festiwalu jest:
– Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem”.

CEL FESTIWALU

Celem Festiwalu jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez:
promowanie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych,
aktywizację osób niepełnosprawnych w życiu publicznym, społecznym i kulturalnym,
likwidowanie barier i przywracanie do pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.

TERMIN I MIEJSCE

I etap- nadsyłanie płyt z zapisem w formacie DVD z nagranym występem tanecznym na adres organizatora Festiwalu: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” ul. Sobótki 5, 26-600 Radom
do 27 kwietnia 2018r. Ogłoszenie wyników I etapu do 14-15.05.2018r. W etapie zostanie wybrane 25 zespołów.
II etap/III etap finał – 8 czerwca 2018r. W dniu festiwalu spośród 25 zespołów, zostanie wybrana złota 10-tka, która zaprezentuje swój drugi finałowy taniec o 1,2,3 nagrodę w miejscu wyznaczonym przez organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów wszystkich etapów, oraz terminu gali finałowej konkursu.

PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs składa się z trzech etapów:
I etap- eliminacje: przegląd występów nagranych na płytach z zapisem w formacie DVD, ( spośród nadesłanych nagrań wybranych zostanie 25 zespołów, które przechodzą do drugiego etapu finałowego) (grupa prezentuje jeden układ taneczny)
II etap/ III etap – finał- 8 czerwca 2018r. W dniu festiwalu spośród 25 zespołów, zostanie wybrana złota 10-tka, która zaprezentuje swój drugi finałowy taniec o 1,2,3 nagrodę w miejscu wyznaczonym przez organizatora ( jeden układ taneczny z I etapu i drugi układ finałowy).

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA WYSTĘPÓW

Grupy taneczne:
– Grupa maksymalnie może wynosić 25 osób.
– Czas trwania jednego występu maksymalnie do 10 minut.
– Przekroczenie czasu występu dyskwalifikuje grupę.
– Dyskwalifikacja może nastąpić na każdym etapie festiwalu.
– Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ustalenia kolejności występów.
– Przygotowanie uczestników następuje na jego koszt.
– Organizator zapewnia salę sceniczną posiadającą standardowe wyposażenie techniczne.
– Organizatorzy nie zapewniają zwrotów kosztów podróży.
– Organizator może zapewnić nocleg, ale koszt pokrywany jest przez uczestników festiwalu ( zwrot kosztów
podróży, oraz noclegów może nastąpić w III etapie konkursu, jeśli Organizator otrzyma dofinansowanie ze
środków publicznych lub od sponsorów).

ZASADY POSTĘPOWANIA W POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH FESTIWALU

I etap

Należy przesłać, do Organizatora występ taneczny nagrany na płycie DVD wraz z kompletem dokumentów. Komplet dokumentów stanowi:

– karta zgłoszeniowa z informacjami o zespole wraz ze zdjęciami zespołu oraz załącznikami;
– kopie orzeczeń o niepełnosprawności (potwierdzone pieczątką za zgodnością z oryginałem) wszystkich
występujących artystów. Termin nadsyłania kompletnych zgłoszeń: 27 kwietnia 2018r.

Uwaga: zgłoszenia niepełne- niezawierające kompletu dokumentów nie zostaną zakwalifikowane.

Nagranie występu na płycie w formacie DVD powinno obejmować okno sceniczne, które pokazuje całą scenografię oraz lewą i prawą stronę sceny. W przypadku braku możliwości uruchomienia płyty lub bardzo złej jakości nagrania, które uniemożliwi ocenę występu, Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszenia podczas I etapu konkursu.
Spośród przesłanych płyt DVD jury wybierze 25 zespołów.

II etap/ III etap

Finał Festiwalu 8 czerwca 2018r. W dniu festiwalu spośród 25 zespołów, wyłonimy złotą 10-tke, która będzie walczyć o 1,2,3 nagrodę w wyznaczonym miejscu przez organizatora – o miejscu powiadomimy e-mailowo. ( układ taneczny z I etapu i dodatkowo jeszcze układ taneczny).

NAGRODY

7.1 W konkursie finałowym wyłonione zostaną trzy najlepsze zespoły, które zostaną nagrodzone 1, 2, 3 miejscem na podium. Te zespoły otrzymają szklaną kulę raz cenne nagrody rzeczowe. Natomiast pozostałe zespoły z poszczególnych eliminacji otrzymają statuetkę i dyplom, oraz coś słodkiego dla każdego uczestnika zespołu.

KRYTERIA OCENY KONKURSU

Występ artystyczny:

Wrażenia artystyczne,
Dostosowanie programu do osób biorących udział w występie,
Ruch sceniczny,
Układ sceniczny,
Stylizacja artystów,

JURY

Do oceny występów w przeglądach w I, II i III etapie Organizator tworzy komisje konkursową.
Z czynności oceny sporządzony zostanie protokół. W protokole zostaną sporządzone opisowe oceny
uczestników i przyczyny wyborów zwycięzców.
W zakresie dokonywanych ocen występów komisja konkursowa decyduje większością głosów.
Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługują od nich żadne odwołania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. Regulamin obowiązuje od 8.02.2018r.
10.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie, bez podania
przyczyny, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej
www.razem-stowarzyszenie.org.pl
Dotyczy to również terminów wszystkich etapów, oraz terminu gali finałowej konkursu. Zmieniony
regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej.

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

Załącznik 1. Karta zgłoszeniowa
Załącznik 2. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników Festiwalu.
Załącznik 3. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych opiekunów grup uczestników Festiwalu.
Załącznik 4. Oświadczenie o posiadaniu przez uczestników orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego.
Załącznik 5. Oświadczenie o zgodzie na rozpowszechnianie wizerunku oraz treści wypowiedzi.

Wersja PDF

X