Rgulamin konkursu: VI Mazowiecki Festiwal Twórczości Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Tacy Sami” 2024

VI MAZOWIECKI FESTIWAL TWÓRCZOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ „TACY SAMI” – REGULAMIN KONKURSU

1. UCZESTNICY I ORGANIZATORZY FESTIWALU
1.1. Uczestnikami Festiwalu są:
– zespoły taneczne
– zespoły wokalne
1.2. Organizatorem Festiwalu jest:
– Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem”.
2. CEL FESTIWALU
2.1. Celem Festiwalu jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez:
a) promowanie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych,
b) aktywizację osób niepełnosprawnych w życiu publicznym, społecznym i kulturalnym,
c) likwidowanie barier i przywracanie do pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.
3. TERMIN I MIEJSCE
3.1. Finał – 7 czerwca 2024r. W dniu Festiwalu spośród zespołów tanecznych, zostaną wybrane 3 miejsca finałowe, oraz spośród zespołów wokalnych, zostaną wybrane 3 miejsca finałowe które za 1,2,3 miejsce otrzymają nagrodę w miejscu wyznaczonym przez organizatora ( 26-600 Radom- Rynek przy ul. Rynek 1 ).
3.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wydarzenia.
Kartę zgłoszeniową i wszystkie pozostałe dokumenty należy wypełnić i przysłać w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja 2024r. Można je przesłać skanem drogą e-mailową na adres: stowarzyszenierazem@op.pl. Natomiast wersję w oryginale należy dostarczyć do sekretariatu w dniu wydarzenia tj. 07.06.2024r. w miejscu odbywania się Festiwalu.
UWAGA! O zakwalifikowaniu się do udziału w Festiwalu decyduje kolejność zgłoszeń.
4. OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA WYSTĘPÓW
4.1. Grupy taneczne i Grupy wokalne:
– Grupa  maksymalnie może liczyć 25 osób.
– Czas trwania jednego występu maksymalnie do 10 minut.
– Przekroczenie czasu występu dyskwalifikuje grupę.
– Dyskwalifikacja może nastąpić na każdym etapie festiwalu.
– Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ustalenia kolejności występów.
– Przygotowanie uczestników następuje na jego koszt.
– Organizator zapewnia salę sceniczną posiadającą standardowe wyposażenie techniczne.
– Organizatorzy nie zapewniają zwrotów kosztów podróży.
UWAGA! Bardzo prosimy, aby przygotowane występy były ściśle powiązane z wyżej wymienionymi kategoriami.
5. NAGRODY
5.1 W konkursie finałowym wyłonionych w sumie zostanie 6 najlepszych zespołów ( 3 zespoły taneczne i 3 zespoły wokalne), które zostaną nagrodzone 1, 2, 3 miejscem na podium. Te zespoły otrzymają statuetkę oraz cenne nagrody rzeczowe. Natomiast pozostałe zespoły otrzymają statuetkę i dyplom, oraz drobny upominek dla każdego uczestnika zespołu.
6. KRYTERIA OCENY KONKURSU
6.1. Występ taneczny:
a) wrażenia artystyczne,
b) dostosowanie programu do osób biorących udział w występie,
c) ruch sceniczny,
d) układ sceniczny,
e) stylizacja artystów.
6.2.Występ wokalny:
a) walory głosowe,
b) muzykalność oraz techniczne umiejętności operowania głosem,
c) interpretacje i ogólny wyraz artystyczny.
7. JURY
7.1. Do oceny występów organizator tworzy komisje konkursową.
7.2. Z czynności oceny sporządzony zostanie protokół. W protokole zostaną sporządzone opisowe oceny
 uczestników i przyczyny wyborów zwycięzców.
7.3. W zakresie dokonywanych ocen występów komisja konkursowa decyduje większością głosów.
7.4. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługują od  nich żadne odwołania.
8.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Regulamin obowiązuje od 15.01.2024r.
       8.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie, bez podania
                 przyczyny, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej
                 www.razem.radom.pl
9.   ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies oraz potwierdzasz, że zapoznałeś się z naszą "Polityką prywatności" oraz w pełni ją akceptujesz. Więcej informacji o cookies i polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close