Regulamin konkursu: III Mazowiecki Festiwal Twórczości Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Tacy Sami” / 2021

 1. UCZESTNICY I ORGANIZATORZY FESTIWALU

1.1 Uczestnikami Festiwalu są:

a. zespoły taneczne
b. zespoły wokalne
c. dodatkowo zgłoszone placówki mogą również wystartować w kategorii „Rękodzieło”

1.2 Organizatorem Festiwalu jest:

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem”.

2. CEL FESTIWALU

2.1 Celem Festiwalu jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez:

a. promowanie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych,
b. aktywizację osób niepełnosprawnych w życiu publicznym, społecznym i kulturalnym,
c. likwidowanie barier i przywracanie do pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.

 3. TERMIN I MIEJSCE

3.1 10 września 2021r. W dniu Festiwalu spośród zespołów tanecznych, zostaną wybrane 3 miejsca finałowe, oraz spośród zespołów wokalnych, zostaną wybrane 3 miejsca finałowe które za 1,2,3 miejsce otrzymają  nagrodę w miejscu wyznaczonym przez organizatora ( 26-600 Radom- Rynek przy ul. Rynek 1 ). W kategorii „Rękodzieło” również zostaną wyłonione 3 miejsca, które zostaną nagrodzone.

3.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wydarzenia.

4. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

Kartę zgłoszeniową i wszystkie pozostałe dokumenty należy wypełnić i przysłać w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2021 roku. Można je przesłać skanem drogą e-mailową na adres: stowarzyszenierazem@op.pl. Natomiast wersję w oryginale należy dostarczyć do sekretariatu w dniu wydarzenia tj. 10.09.2021r. w miejscu odbywania się Festiwalu.

5. OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA WYSTĘPÓW

5.1 Grupy taneczne i Grupy wokalne:

  • Grupa  maksymalnie może liczyć 25 osób.
  • Czas trwania jednego występu maksymalnie do 10 minut.
  • Przekroczenie czasu występu dyskwalifikuje grupę.
  • Dyskwalifikacja może nastąpić na każdym etapie festiwalu.
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ustalenia kolejności występów.
  • Przygotowanie uczestników następuje na jego koszt.
  • Organizator zapewnia salę sceniczną posiadającą standardowe wyposażenie techniczne.
  • Organizatorzy nie zapewniają zwrotów kosztów podróży.

5.2 Kategoria „Rękodzieło”:

  • Wykonane prace mogą być indywidualne lub grupowe.
  • Wyeksponowanie prac leży po stronie biorących udział w miejscu wyznaczonym przez organizatora.

 6. NAGRODY

6.1 W konkursie finałowym wyłonionych w sumie zostanie 6 najlepszych  zespołów ( 3 zespoły taneczne i 3 zespoły wokalne), które zostaną nagrodzone 1, 2, 3 miejscem na podium. Te zespoły otrzymają szklaną kulę oraz cenne nagrody rzeczowe. Natomiast pozostałe zespoły otrzymają statuetkę i dyplom, oraz drobny upominek dla każdego uczestnika zespołu.

6.2 W kategorii „Rękodzieło” również zostanie wyłonione i nagrodzone 1,2,3 miejsce.

 7. KRYTERIA OCENY KONKURSU

7.1 Występ taneczny:

a) wrażenia artystyczne,
b) dostosowanie programu do osób biorących udział w występie,
c) ruch sceniczny,
d) układ sceniczny,
e) stylizacja artystów.

 7.2 Występ wokalny:

a) walory głosowe,
b) muzykalność oraz techniczne umiejętności operowania głosem,
c) interpretacje i ogólny wyraz artystyczny.

 7.3 Kategoria „Rękodzieło”

a) oryginalność pomysłu,
b) praca wykonana jedną z technik rękodzielniczych,
c) precyzyjność i estetyka wykonania.

8. JURY

8.1 Do oceny występów i prac organizator tworzy komisje konkursową.
8.2 Z czynności oceny sporządzony zostanie protokół. W protokole zostaną sporządzone opisowe oceny uczestników i przyczyny wyborów zwycięzców.
8.3 W zakresie dokonywanych ocen występów komisja konkursowa decyduje większością głosów.
8.4 Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługują od nich żadne odwołania.

 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Regulamin obowiązuje od 6.08.2021r.
9.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie, bez podania przyczyny, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.razem.radom.pl

10. ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

Załącznik 1. Karta zgłoszeniowa
Załącznik 2. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników Festiwalu.
Załącznik 3. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych opiekunów grup uczestników Festiwalu.
Załącznik 4. Oświadczenie o posiadaniu przez uczestników orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Załącznik 5. Oświadczenie o zgodzie na rozpowszechnianie wizerunku oraz treści wypowiedzi przez uczestnika
Załącznik 6. Oświadczenie o zgodzie na rozpowszechnianie wizerunku oraz treści wypowiedzi przez opiekuna

Jednolity tekst regulaminu konkursu „III Mazowiecki Festival Twórczości Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Tacy Sami” do pobrania (.pdf)

X

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies oraz potwierdzasz, że zapoznałeś się z naszą "Polityką prywatności" oraz w pełni ją akceptujesz. Więcej informacji o cookies i polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close