Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024., który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego Funduszu Solidarnościowego

  • wartość dofinansowania – 589 959,40 zł
  • całkowita wartość zadania – 589 959,40 zł

Gmina Miasta Radomia zleciła Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,RAZEM” realizację zadania publicznego pod tytułem „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”. W dniu 22.02.2024r. została zawarta umowa, na podstawie, której Stowarzyszenie otrzymało na ten cel dotację w kwocie 589 959,40zł. Zadanie będzie realizowane w okresie od 21.02.2024r. do 31.12.2024r.

Projekt „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” jest realizowany w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Gmina Miasta Radomia otrzymała od Wojewody Mazowieckiego na realizację ww. Programu dofinansowanie w wysokości 1 787 464,93 zł na podstawie umowy zawartej w dniu 13.02.2024r.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 skierowany jest do mieszkańców Gminy Miasta Radomia.

Program zapewnia usługę asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością, mającą na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Programu adresowany jest do:

a) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
b) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:
a) wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
b) wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
c) wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejsce zamieszkania;
d) wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Rezultatem Projektu będzie wsparcie uczestników w wykonywaniu codziennych czynności oraz pomoc w aktywnym uczestniczeniu w życiu społecznym.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies oraz potwierdzasz, że zapoznałeś się z naszą "Polityką prywatności" oraz w pełni ją akceptujesz. Więcej informacji o cookies i polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close