„Powróćmy jak za dawnych lat…”

„Powróćmy jak za dawnych lat…”

Dzień Babci i Dziadka to jedna z najważniejszych uroczystości w przedszkolu. Ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie osób starszych w czasach pandemii nasze przedszkolaki przygotowały filmik dla kochanych Babć i Dziadków.

Zachęcamy do obejrzenia filmu 🙂

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02ozBgmo2VS8J8HG1T8AoM2Mz5FgUej8DeeNeqMieSvthdHxobq6ah1KqUUVhWxjjbl&id=100007812459773&sfnsn=mo

Kolejny ośrodek wsparcia dla osób niepełnosprawnych – ŚDS typ D

Kolejny ośrodek wsparcia dla osób niepełnosprawnych – ŚDS typ D

Od 15 listopada 2021 r Stowarzyszenie RAZEM prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy (typ D) na podstawie umowy z Gminą Miasta Radom. Placówka położona jest w Radomiu przy ul. Reja 5.

Środowiskowy Dom Samopomocy Typ D jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu docelowo dla 7 osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi. ŚDS funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30. Charakter zaburzeń osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi wymaga dostosowania form wsparcia uwzględniających specyfikę tych zaburzeń, w szczególności brak umiejętności społecznych, komunikacyjnych i funkcjonowania w grupie, brak samodzielności w codziennym funkcjonowaniu oraz liczne zaburzenia towarzyszące, w tym sensoryczne.

Ośrodek zapewnia wsparcie społeczne ww. osobom dorosłym, które z powodu swojej niepełnosprawności mają poważne trudności z codziennym funkcjonowaniem w środowisku.

Działalność domu ukierunkowana jest na pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i rozwiązywaniu codziennych, specyficznych problemów ww. osób.

Celem działalności podejmowanej przez ŚDS jest, kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego poprzez:

 • stwarzanie warunków do nabycia umiejętności wykonywania podstawowych czynności życia codziennego i realizacji zadań życiowych,
 • uczenie poprawnego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym,
 • zapobieganie stanom powodującym konieczność ciągłej opieki ze strony rodziny bądź instytucji, poprzez globalną rehabilitację środowiskową,
 • stwarzanie warunków do harmonijnego funkcjonowania rodziny dotkniętej niepełnosprawnością i zaburzeniami psychicznymi jednego z jej członków.

Do zadań ŚDS należy:

 • zapewnienie niezbędnej opieki,
 • pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb, w tym potrzeby poczucia bezpieczeństwa i przynależności,
 • aktywizacja do samodzielności w zakresie samoobsługi,
 • dążenie do zwiększenia możliwości uczestnictwa w codziennych aktywnościach, uspołecznianie,
 • wpajanie zasad, kształtowanie prawidłowych postaw społecznych,
 • ograniczenie zachowań trudnych i destruktywnych,
 • wspieranie komunikacji niewerbalnej,
 • rehabilitacja i usprawnianie fizyczne,
 • umożliwianie i zachęcanie do aktywności własnej.

 

Planując pracę z osobami ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi wzięto pod uwagę konieczność indywidualizacji podejścia ze względu na rodzaj i specyfikę niepełnosprawności wraz z wszystkimi ograniczeniami i deficytami z zakresie funkcjonowania osoby, zwłaszcza brak umiejętności i obniżenie większości funkcji.

Każdy z uczestników ŚDS ma możliwość korzystania z terapii zajęciowej prowadzonej w pracowniach:

– Pracownia manualna/ rękodzieło

– Pracownia kulinarna.

– Pracownia rehabilitacyjna.

Program działania ŚDS typu „D” obejmuje:

 1. Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów.
 2. Trening umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym.
 3. Trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i  wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji
 4. Trening umiejętności spędzania wolnego czasu.
 5. Trening umiejętności społecznych.
 6. Terapia ruchowa w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację; zajęcia odbywać się będą
 7. indywidualnie i grupowo z wykorzystaniem sprzętu rehabilitacyjnego.
 8. Terapia zajęciowa.
 9. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.
 10. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.
„Przybieżeli do Betlejem pasterze…”- jasełka

„Przybieżeli do Betlejem pasterze…”- jasełka

W przeddzień Wigilii Bożego Narodzenia w naszym przedszkolu odbyło się przedstawienie jasełkowe połączone ze wspólnym kolędowaniem.

Piękny wystrój i aranżacja jasełek przeniosła nas wszystkich w magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia,

a przedszkolaki wykazały się wielkim zaangażowaniem i talentem.

Wszyscy byli wzruszeni

 

Asystent osoby niepełnosprawnej dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami z Radomia.

Asystent osoby niepełnosprawnej dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami z Radomia.

Nasze Stowarzyszenie od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r. realizuje kolejny projekt dedykowany osobom z niepełnosprawnościami. Na podstawie umowy zawartej z Gminą Radom usługą asystencji osobistej zostało objętych 15 niepełnosprawnych mieszkańców Radomia. Umowa została zwarta w dniu 02 lipca 2021 r. Na realizację zadnia Stowarzyszenie otrzymało dotację z Gminy Radom w wysokości 165 550,25 zł. Stowarzyszenie zatrudniło 15 asystentów, którzy posiadają stosowne uprawnienia i w sposób profesjonalny świadczą usługi asystenckie.

Projekt jest realizowany na rzecz mieszkańców Radomia i adresowany jest do:

 •  osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Celem Projektu jest wsparcie uczestników Projektu w wykonywaniu codziennych czynności oraz pomoc w aktywnym uczestniczeniu w życiu społecznym. Uczestnicy Projektu będą mieli możliwość samodzielnego wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta. Asystenci osoby niepełnosprawnej zapewnią:

 • stymulowanie do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia,
 • umożliwienie uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych,
 • uwzględnienie decydującego wpływu uczestnika na podejmowane przez asystenta działania.

 

Asystenci zapewniają świadczenie usług na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców polegających na udzieleniu pomocy w:

 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez adresata zadania miejsca (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);
 • wyjściu, powrocie/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału adresata zadania przy ich realizacji;
 • załatwieniu spraw urzędowych;
 • nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Dzięki opiece asystenta osobistego uczestnicy zadania wdrożą się również w umiejętności społeczne potrzebne w dalszym życiu. Dzięki obecności asystenta uczestnicy będą czuć się bardziej bezpieczni, profesjonalna opieka przełoży się na efekty terapeutyczne oraz znacząco poprawi jakość życia i satysfakcję z relacji interpersonalnych. Poprzez systematyczne spotkania i wyjścia z asystentem nasi uczestnicy Projektu będą mogli również nabyć wiedzę o tym, jak funkcjonować w społeczeństwie, jakie zachowania są akceptowane społecznie, jak odczytywać intencje drugiej osoby, jak rozpoznawać i radzić sobie w różnych sytuacjach.

Święto Niepodległości

Święto Niepodległości

11 listopada 1918r. … zapamiętamy już na zawsze

Pielęgnując patriotyzm młodego Polaka w naszym przedszkolu obchodziliśmy rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Z tej okazji wszystkie przedszkolaki uroczyście świętowały ten wyjątkowy dzień dla Nas Polaków.

Głównym celem uroczystości było kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji oraz poznanie symboli narodowych naszego kraju.

Stowarzyszenie Razem podmiotem certyfikowanym Konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021

Stowarzyszenie Razem podmiotem certyfikowanym Konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021

https://www.facebook.com/mripsRP/videos/1118287045371145

 

Stowarzyszenie Razem zostało podmiotem certyfikowanym w Konkursie „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021” w dwóch kategoriach:

 • najlepszy pracodawca,
 • sukces rynkowy.

Ekonomia społeczna i solidarna to taki rodzaj działalności, w którym najważniejszą rolę odgrywają ludzie. Zysk nie jest celem samym w sobie – ma służyć tym, którzy potrzebują pomocy, np. wspierać zatrudnienie i reintegrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – niepełnosprawnych, seniorów, bezrobotnych.

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021 ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej. Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021 organizowany jest w ramach projektu pn. System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w partnerstwie przez:

 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – lidera partnerstwa;
 • Bank Gospodarstwa Krajowego – partnera;
 • Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw – partnera.

W ramach tegorocznej – czwartej edycji Konkursu, przyznane zostały certyfikaty w pięciu kategoriach:

 1. Kategoria I. Debiut roku.
 2. Kategoria II. Najlepszy pracodawca.
 3. Kategoria III. Sukces rynkowy.
 4. Kategoria IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS.
 5. Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd.

Podmioty Certyfikowane otrzymały nagrody w postaci:

 1. a) pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości 3 000 zł (dla kategorii I-IV),
 2. b) wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności.

 

W ramach pakietów wsparcia przewidzianych w kategoriach II i III ,nasze Stowarzyszenie będzie mogło skorzystać  z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą możliwość uzyskania bezpłatnych usług, dostosowanych do naszych potrzeb. Mają one na celu przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry.

https://www.facebook.com/mripsRP/videos/1118287045371145

https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Laureaci,i,certyfikowani,2021,4249.html

https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Znak,Jakosci,Ekonomii,Spolecznej,i,Solidarnej,2021,-,ogloszenie,konkursu,4190.html

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies oraz potwierdzasz, że zapoznałeś się z naszą "Polityką prywatności" oraz w pełni ją akceptujesz. Więcej informacji o cookies i polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close