Stowarzyszenie RAZEM realizuje kolejne zadanie dedykowane osobom z niepełnosprawnościami. Projekt realizowany jest w okresie 26.07.2023-15.12.2023 r. na podstawie umowy zawartej między Stowarzyszeniem RAZEM a Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.

Celem głównym projektu jest wsparcie osób z niepełnosprawnością w prowadzeniu niezależnego życia i zwiększenia ich aktywności. Projekt zapewnia usługi asystencji osobistej 10 dorosłym osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zamieszkałym na terenie województwa mazowieckiego.

Zaplanowano:

 • dla 8 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym zaplanowano 1600 godzin usług asystencji osobistej (200 godzin na jednego uczestnika w okresie realizacji projektu).
 • dla 2 osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym zaplanowano 300 godzin usług asystencji osobistej (150 godzin na jednego uczestnika w okresie realizacji projektu).

W celu realizacji zadania Stowarzyszenie zatrudni na podstawie umów zlecenia 10 asystentów: Usługi asystenckie będą świadczyć:

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.

Rodzaj usług i zakres godzinowy będą uzależnione od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju ich. niepełnosprawności.

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem zadania w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwieniu przez uczestnika spraw urzędowych;
 4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa).

Stowarzyszenie zapewni uczestnikom zadania:

 • wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym,
 • ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych,
 • umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Zadaniem asystenta nie będzie podejmowanie decyzji za osobę niepełnosprawną, lecz wyłącznie udzielenie jej pomocy lub wsparcia w realizacji osobistych celów. Asystent będzie realizować usługi wyłącznie na rzecz osoby niepełnosprawnej, na podstawie jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla osób trzecich, w tym członków rodziny osoby niepełnosprawnej.

W trakcie realizacji usług asystencji osobistej nie będą świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), inne usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 8 ww. ustawy, finansowane ze środków publicznych.

Usługi asystencji osobistej będą realizowane 7 dni w tygodniu, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie do 12 godzin na dobę. Przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której asystent rozpoczyna realizację usługi asystencji osobistej. Do czasu realizacji usługi asystencji osobistej nie wlicza się czasu dojazdu do i od uczestnika.

 

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. zał nr 1 zakres czynności
 2. regulamin naboru
 3. zał nr 2 karta realizacji usług
 4. zał nr 3 ewidencja biletów komunikacyjnych
 5. zał nr 4 Karta zgłoszenia
 6. zał nr 5 EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU

 Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies oraz potwierdzasz, że zapoznałeś się z naszą "Polityką prywatności" oraz w pełni ją akceptujesz. Więcej informacji o cookies i polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close