Stowarzyszenie RAZEM od 1 czerwca 2022 roku realizuje projekt pn.: Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2022. Dzięki dofinansowaniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego wsparciem zostanie objętych 24 osoby niepełnosprawne w tym 5 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Ten bardzo potrzebny i cieszący się dużą popularnością program polegający na świadczeniu usług asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami jest realizowany drugi rok z rzędu. Niestety w tym roku mogliśmy objąć wsparciem dużo mniejszą liczbę uczestników.

Usługi asystenckie świadczone przez naszą organizację są realizacją programu polityki społecznej państwa w zakresie:

  • poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
  • zapewnienia osobom niepełnosprawnym wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb;
  • uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
  • zwiększenia wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w pozaszkolnych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego;
  • wykorzystanie potencjału podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – posiadających statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz faktycznie prowadzących działalność na rzecz tych osób przez okres co najmniej 3 lat przed dniem złożenia oferty, zwanymi dalej „realizatorami Programu”.

Usługi asystencji osobistej w szczególności polegają na pomocy asystenta w:

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2022, ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Usługi asystencji osobistej są formą wsparcia finansowaną w ramach poprzedniej edycji tego Programu (tj. 2020-2021).

Dokumenty rekrutacyjne dla uczestników programu:

Karta zgłoszenia do programu Zalacznik-nr-3-1635512273

Dokumenty dla asystentów:

Karta realizacji usług

Ewidencja przebiegu pojazdu Zalacznik-nr-5-1635512279

klauzula Rodo

Zakres czynności