Projekt pn. ”Razem-Aktywniej”, realizowany jest w ramach osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach EFS zgodnie z RPO WM na lata 2014-2020.

Beneficjentem Projektu (wnioskodawcą) jest Gmina Miasta Radomia – Lider, natomiast Stowarzyszenie na Rzecz Osób niepełnosprawnych RAZEM ul. Sobótki 5 jest Partnerem.

Całkowita wartość Projektu wynosi 280 000 zł.
Wartość dofinansowania z EFS wynosi 266 000 zł.
Projekt realizowany w okresie 01.08.2020-31.07.2022r.
Biuro Projektu i realizacja zadań znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia w Radomiu przy ul. Sobótki 5.

Gmina Miasta Radomia realizuje w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM  projekt pn. Razem – Aktywniej. Na realizację zadań mamy do dyspozycji 165.300,00 PLN. Środki w całości pochodzą z Funduszy Europejskich.

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 20 osób (7 kobiet i 13 mężczyzn) z terenu miasta Radomia zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację aktywnych działań w ramach integracji społecznej i aktywizacji zawodowej. Projekt będzie realizowany do 31.07.2022r.

Grupę docelową stanowi 20 osób w wieku aktywności zawodowej wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu znacznej lub umiarkowanej niepełnosprawności lub osoby z niepełnosprawnością sprzężoną lub osoby z zaburzeniami psychicznymi w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi oraz doznających wielokrotnego wykluczenia mieszkających na terenie Mazowsza.

Zaplanowane zadania w ramach projektu:

  1. Wypracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji uczestników projektu,
  2. Działania w ramach aktywizacji społecznej
  3. Działania w ramach aktywizacji edukacyjnej
  4. Działania w ramach aktywizacji zawodowej.

Rekrutacja uczestników:

Uczestnicy muszą spełnić KRYTERIA FORMALNE. Uczestnikiem programu może zostać:

  1. Osoba spełniająca warunki zgodności z grupą docelową projektu (niepełnosprawność – orzeczenie/zaświadczenie lekarskie; dla osób doznających wielokrotnego wykluczenia – oświadczenie o min. 2 powodach wykluczenia społ.)
  2. Osoba mająca miejsce zamieszkania na terenie woj. mazowieckiego (oświadczenie).
  3. Osoba będąca w wieku aktywności zawodowej (oświadczenie).
  4. Osoba, która dostarczyła kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy.
  5. Osoba, która złożyła oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (oświadczenie).
  6. Osoba, która podpisała regulamin rekrutacji.

Zgłoszenia uczestników zostaną podane ocenie merytorycznej. Weryfikacji zgłoszeń dokona Komisja Rekrutacyjna na podstawie kryteriów formalnych i merytorycznych i ustali kolejność na liście głównej i liście rezerwowej w oparciu o przyznaną punktację.

Więcej o rekrutacji można dowiedzieć się dzwoniąc na nr tel. 48 360 35 02.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies oraz potwierdzasz, że zapoznałeś się z naszą "Polityką prywatności" oraz w pełni ją akceptujesz. Więcej informacji o cookies i polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close