Projekt pn. ”Razem-Aktywniej”, realizowany jest w ramach osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach EFS zgodnie z RPO WM na lata 2014-2020.

Beneficjentem Projektu (wnioskodawcą) jest Gmina Miasta Radomia – Lider, natomiast Stowarzyszenie na Rzecz Osób niepełnosprawnych RAZEM ul. Sobótki 5 jest Partnerem.

Całkowita wartość Projektu wynosi 280 000 zł.
Wartość dofinansowania z EFS wynosi 266 000 zł.
Projekt realizowany w okresie 01.08.2020-31.07.2022r.
Biuro Projektu i realizacja zadań znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia w Radomiu przy ul. Sobótki 5.

Gmina Miasta Radomia realizuje w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM  projekt pn. Razem – Aktywniej. Na realizację zadań mamy do dyspozycji 165.300,00 PLN. Środki w całości pochodzą z Funduszy Europejskich.

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 20 osób (7 kobiet i 13 mężczyzn) z terenu miasta Radomia zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację aktywnych działań w ramach integracji społecznej i aktywizacji zawodowej. Projekt będzie realizowany do 31.07.2022r.

Grupę docelową stanowi 20 osób w wieku aktywności zawodowej wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu znacznej lub umiarkowanej niepełnosprawności lub osoby z niepełnosprawnością sprzężoną lub osoby z zaburzeniami psychicznymi w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi oraz doznających wielokrotnego wykluczenia mieszkających na terenie Mazowsza.

Zaplanowane zadania w ramach projektu:

  1. Wypracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji uczestników projektu,
  2. Działania w ramach aktywizacji społecznej
  3. Działania w ramach aktywizacji edukacyjnej
  4. Działania w ramach aktywizacji zawodowej.

Rekrutacja uczestników:

Uczestnicy muszą spełnić KRYTERIA FORMALNE. Uczestnikiem programu może zostać:

  1. Osoba spełniająca warunki zgodności z grupą docelową projektu (niepełnosprawność – orzeczenie/zaświadczenie lekarskie; dla osób doznających wielokrotnego wykluczenia – oświadczenie o min. 2 powodach wykluczenia społ.)
  2. Osoba mająca miejsce zamieszkania na terenie woj. mazowieckiego (oświadczenie).
  3. Osoba będąca w wieku aktywności zawodowej (oświadczenie).
  4. Osoba, która dostarczyła kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy.
  5. Osoba, która złożyła oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (oświadczenie).
  6. Osoba, która podpisała regulamin rekrutacji.

Zgłoszenia uczestników zostaną podane ocenie merytorycznej. Weryfikacji zgłoszeń dokona Komisja Rekrutacyjna na podstawie kryteriów formalnych i merytorycznych i ustali kolejność na liście głównej i liście rezerwowej w oparciu o przyznaną punktację.

Więcej o rekrutacji można dowiedzieć się dzwoniąc na nr tel. 48 360 35 02.