Stowarzyszenie Razem realizuje zadanie publiczne pn.: Potrafię więcej – prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Dziennym Klubie Samodzielności w okresie 25.07.2023-15.12.2023. na podstawie umowy z Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.

 Celem głównym projektu jest nabycie, rozwijanie, podtrzymanie, usprawnianie umiejętności osób niepełnosprawnych niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, sprawnego komunikowania się oraz pełnienia różnych ról społecznych poprzez prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:

  1. Mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych;
  2. Rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
  3. Usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 24 uczestników (osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – osób z niepełnosprawnością intelektualną, z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem, zamieszkujących województwo mazowieckie, osoby wykluczone społecznie i zawodowo z powodu swojej niepełnosprawności.

Uczestnicy projektu wezmą udział w zajęciach grupowych i indywidualnych:

Zajęcia grupowe:

  1. Trening umiejętności społecznych –
  2. Trening zarządzania czasem –
  3. Trening interpersonalny w tym trening pewności siebie –
  4. Zajęcia z hortiterapii/warsztaty ogrodnicze
  5. Zajęcia sportowo – ruchowe –

Zajęcia indywidualne:

– zajęcia indywidualne z psychologiem –

– zajęcia indywidualne z trenerem pracy / coatchem rozwojowym.

Dla każdego uczestnika zostanie opracowany indywidualny profil , który będzie syntezą wiedzy o jego mocnych i słabych stronach, ujawnionych w trakcie zajęć predyspozycji i zdolności. Działanie to umożliwi podjęcie dalszych kroków zmierzających do rehabilitacji społecznej i zawodowej uczestników projektu.

Grupę docelową stanowią osoby 18+ w wieku aktywności zawodowej, wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu znacznej lub umiarkowanej niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem mieszkające na terenie Mazowsza.

Dokumenty do zdania:

  1. karta uczestnika – wzór Regulamin naboru
  2. karta uczestnika – wzór

Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies oraz potwierdzasz, że zapoznałeś się z naszą "Polityką prywatności" oraz w pełni ją akceptujesz. Więcej informacji o cookies i polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close