Od stycznia 2021 r. do końca grudnia 2022 r realizowany jest projekt pn. Realizacja działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami – mieszkalnictwo wspomagane”, w ramach programu RPO WM 2014-2020 IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Projekt dofinansowany jest przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Kwota dofinansowania: 884 803,50 zł. Wykonawcą projektu jest Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin „NOWE PERSPEKTYWY” we współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz osób niepełnosprawnych „RAZEM” . Projekt ma też na celu zwiększenie dostępu do deficytowej usługi społecznej – mieszkań treningowych na trenie m. Radom i powiatu radomskiego, poprzez utworzenie 6 miejsc w mieszkaniu treningowym i udzielanie w nich kompleksowego wsparcia 24 mężczyznom  i 16 kobietom – osobom niepełnosprawnym intelektualnie, zagrożonym wykluczeniem społecznym z terenu miasta Radom i pow. radomskiego

Mieszkanie wspomagane ma na celu naukę samodzielnego funkcjonowania w stopniu dostępnym osobie niepełnosprawnej. Jest to niejako etap wstępny mieszkalnictwa chronionego pozwalającego osobom niepełnosprawnym na opuszczenie domu rodzinnego i życia na własny rachunek. Od kwietnia bieżącego roku w budynku położonym przy ul. Gajowej 80 w Radomiu przebywają już pierwsi podopieczni. Mieszkalnictwo wspomagane jest jedną z najtrudniej dostępnych usług tego rodzaju (w skali kraju i regionu) a jednocześnie jednak z najskuteczniejszych i najbardziej poszukiwanych. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną są jedną z najbardziej zagrożonych tymi zjawiskami grup i są grupą docelową tego projektu. Dla każdego uczestnika projektu został opracowany indywidualny plan usamodzielniania. Jest on dostosowany do indywidualnych potrzeb i ograniczeń. Lokatorzy mieszkań treningowych mają zapewnioną pełną gamę usług w celu nauki samodzielnego życia. Zatrudnieni specjaliści i opiekunowie realizują zajęcia z lokatorami, wspomagają i uczą prowadzenia własnego gospodarstwa domowego. Mieszkanie treningowe działa przez 6 dni w tygodniu jednocześnie dla 6 uczestników. Prowadzenie usług jest powierzone dwóm równolegle pracującym, wykwalifikowanym  opiekunom mieszkania. Sprawują oni opiekę nad właściwym użytkowaniem lokalu, monitorują stan zdrowia, funkcjonowanie społeczne lokatorów, wspomagają w załatwianiu spraw codziennych, urzędowych, osobistych, wspierają w realizacji planu usamodzielnienia, współpracują z rodzinami uczestników. Opiekunowie realizują zajęcia:

  • treningu umiejętności praktycznych,
  • treningu finansowego,
  • treningu higieny osobistej,
  • treningu zarządzania mieszkaniem,
  • treningu kulinarnego,
  • treningu interpersonalnego,
  • treningu spędzania czasu wolnego, w tym wyjścia do kin, teatrów, kawiarni, itp.

W wymiarze 4g/tydzień w mieszkaniu treningowym pracuje również pedagog oraz psycholog, którzy świadczącą specjalistyczną pomoc. Zdjęcia: Materiały własne Stowarzyszenia.