Bardzo miło nam poinformować, że od 1 stycznia 2021 roku realizujemy Projekt w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2020-  2021. Na realizację zadania ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymaliśmy 1 103 050,00 zł.

Jaki jest cel Projektu?

Celem projektu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” jest zapewnienie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mającej na celu pomoc uczestnikom Projektu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Wprowadzenie usługi asystenta ma na celu rozpowszechnienie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.  Takie osoby będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Projekt ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Do zadań asystenta należeć będą m. in. pomoc w wyjściu z domu/placówki, powrocie oraz w dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne lub do ośrodków kultury, pomoc w zakupach i w załatwieniu spraw urzędowych.

Jakie będą rezultaty projektu?

Projekt umożliwi:

 • zwiększenie możliwości skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;
 • ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych, edukacyjnych, sportowych, czy też rehabilitacyjnych;
 • zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia dla uczniów z niepełnosprawnościami także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Usługi asystenta są świadczone przez:

 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej ), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
 • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,
 • osoby wskazane przez uczestnika Projektu lub jego opiekuna prawnego.

Dla kogo to robimy?

Projekt jest realizowany na rzecz mieszkańców województwa mazowieckiego i adresowany jest do:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie  o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Dlaczego to robimy?

Osoby z niepełnosprawnościami bardzo często są spychane poza margines życia społecznego. Z uwagi na niski status materialny większości rodzin oraz niewydolność w organizacji życia społecznego (brak dodatkowych form stymulowania rozwoju) świat osoby niepełnosprawnej zazwyczaj zamyka się w kręgu: rodzina –dom/ placówka opiekuńcza – środowisko osób niepełnosprawnych. Jako Stowarzyszenie działające na rzecz osób niepełnosprawnych chcemy zaopiekować i uaktywnić to środowisko, pokazać tkwiący w nim potencjał i tym samym wpływać na zmianę postrzegania. Celem zadania jest również aktywizacja, integracja, rozwój i wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie im w codziennym życiu i funkcjonowaniu usług asystenta osobistego. Systematyczna opieka asystenta osobistego doprowadzi do poprawy funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w relacjach międzyludzkich i życiu społecznym. Usługi asystenta osobistego poprawią funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.

Na czym polegają usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami?

Usługi asystenta w szczególności polegać będą na pomocy asystenta w:

 1. a) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe),
 2. b) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 3. c) załatwianiu spraw urzędowych,
 4. d) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 5. e) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 6. f) wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej.

Usługi asystenta będą realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 48 360 35 02

Zdjęcia: Materiały własne Stowarzyszenia