Bardzo miło nam poinformować, że od 1 stycznia 2021 roku realizujemy Projekt w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2020-  2021. Na realizację zadania ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymaliśmy 1 103 050,00 zł.

Jaki jest cel Projektu?

Celem projektu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” jest zapewnienie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mającej na celu pomoc uczestnikom Projektu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Wprowadzenie usługi asystenta ma na celu rozpowszechnienie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.  Takie osoby będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Projekt ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Do zadań asystenta należeć będą m. in. pomoc w wyjściu z domu/placówki, powrocie oraz w dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne lub do ośrodków kultury, pomoc w zakupach i w załatwieniu spraw urzędowych.

Jakie będą rezultaty projektu?

Projekt umożliwi:

 • zwiększenie możliwości skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;
 • ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych, edukacyjnych, sportowych, czy też rehabilitacyjnych;
 • zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia dla uczniów z niepełnosprawnościami także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Usługi asystenta są świadczone przez:

 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej ), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
 • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,
 • osoby wskazane przez uczestnika Projektu lub jego opiekuna prawnego.

Dla kogo to robimy?

Projekt jest realizowany na rzecz mieszkańców województwa mazowieckiego i adresowany jest do:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie  o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Dlaczego to robimy?

Osoby z niepełnosprawnościami bardzo często są spychane poza margines życia społecznego. Z uwagi na niski status materialny większości rodzin oraz niewydolność w organizacji życia społecznego (brak dodatkowych form stymulowania rozwoju) świat osoby niepełnosprawnej zazwyczaj zamyka się w kręgu: rodzina –dom/ placówka opiekuńcza – środowisko osób niepełnosprawnych. Jako Stowarzyszenie działające na rzecz osób niepełnosprawnych chcemy zaopiekować i uaktywnić to środowisko, pokazać tkwiący w nim potencjał i tym samym wpływać na zmianę postrzegania. Celem zadania jest również aktywizacja, integracja, rozwój i wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie im w codziennym życiu i funkcjonowaniu usług asystenta osobistego. Systematyczna opieka asystenta osobistego doprowadzi do poprawy funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w relacjach międzyludzkich i życiu społecznym. Usługi asystenta osobistego poprawią funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.

Na czym polegają usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami?

Usługi asystenta w szczególności polegać będą na pomocy asystenta w:

 1. a) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe),
 2. b) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 3. c) załatwianiu spraw urzędowych,
 4. d) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 5. e) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 6. f) wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej.

Usługi asystenta będą realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 48 360 35 02

Zdjęcia: Materiały własne Stowarzyszenia

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies oraz potwierdzasz, że zapoznałeś się z naszą "Polityką prywatności" oraz w pełni ją akceptujesz. Więcej informacji o cookies i polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close